Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Cestování>Přírodní památky
Témata
..::..

Lom Strážné

03.prosinec 2010 | 12:38


Přírodní památka Lom Strážné, ev. č. 1931, zahrnuje bývalý vápencový lom pod Hříběcími boudami, SSV od obce Strážné na jihozápadním úpatí Světlého vrchu asi 5 km jižně od Špindlerova Mlýna v okrese Trutnov. Správa Krkonošský národní park.

Předmětem ochrany je druhotně vzniklá lokalita vstavačovitých rostlin na vápencovém podkladě s pokračující sukcesí ve prospěch kalcifilních druhů.

Geologie - Lokalita je tvořena krystalickými vápenci (tzv. krkonošský mramor). Vápencová čočka, ve které byl lom založen, byla 700 m dlouhá a 200 m mocná, uložená v souvrství zelenošedých chlorit-muskovitických albitických svorů až fylitů. Svorové partie byly těžbou obnaženy na některých místech severní stěny lomu. Lom Strážné je dvouetážový. Spodní etáž (752 m n. m. ) je podmáčená, odvodnění 300 m dlouhou štolou do údolí Klínového potoka je přerušené. Horní etáž (800 – 805 m n. m. ) je ponejvíce suchá. Lomová jáma má rozměr 220 x 140 m a hloubku přes 50 m. Z obou etáží vedou k Horské silnici (starobylá „Slezská stezka”), která prochází v bezprostřední blízkosti lokality, výjezdové a vyklizovací koridory.

Květena - Vegetační kryt, vzhledem k přirozené sukcesi, probíhající od roku 1975 po ukončení těžby, není stabilizován. Řada druhů naznačuje směr vývoje ke kalcifilním společenstvům na náhradním stanovišti. Z chráněných druhů rostlin byly nalezeny korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora), tolije bahenní (Parnassia palustris) a vratička měsíční (Botrychium lunaria). Z druhů vedených v Červeném seznamu květeny ČR se zde nachází žebrovice různolistá (Blechnum spicant), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), bradáček vejčitý (Listera ovata), prvosenka vyšší (Primula elatior), hruštička menší (Pyrola minor), čípek objímavý (Streptopus amplexifolius), lněnka alpská (Thesium alpinum) a violka bahenní (Viola palustris). Celkem odsud uváděno 209 druhů cévnatých rostlin a 45 druhů mechorostů.

Zvířena - Zoologický průzkum nebyl zatím proveden, byly však zaznamenány některé zvláště chráněné druhy z kategorie silně ohrožených, jako např. : čolek horský (Triturus alpestris), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a slepýš křehký (Anguis fragilis).

V jezírku na dně lomu se rozmnožuje skokan hnědý (Rana temporaria). Pozorována byla zmije obecná (Vipera berus). Nezavalená část odvodňovací štoly slouží jako zimovištěnetopýrům.

O využívaní tohoto ložiska máme zprávy již z 18. století. Původně bylo majetkem rodu Morzinů, na přelomu 19. století přešlo do vlastnictví firmy Kratzer a po II. světové válce pod n. p. České cementárny a vápenice. Clonové odstřely znehodnotily ložisko z hlediska těžby dekoračního kamene. V roce 1952 byl lom převeden na Prachovickou cementárnu a vápenici a v roce 1968 na n. p. Krkonošské vápenky Kunčice nad Labem. V roce 1970 byla těžba ukončena, některé práce pokračovaly do konce roku 1974.







Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator