Negotiator - Blog

http://negotiator.kvalitne.cz

Úvodní stránka>Cestování>Přírodní památky
Témata
..::..

Neratovské louky

03.prosinec 2010 | 12:38


Přírodní rezervace Neratovské louky zaujímá louky v nivě Divoké Orlice, mezi silnicí a řekou, jihovýchodně od obce Neratov v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Předmětem ochrany je typický biotop podmáčené louky v nivě Divoké Orlice, částečně extenzivně obdělávané, částečně zrašelinělé, s chráněných a ohroženými druhy rostlin a živočichů.

Geologie Podklad tvoří fluviální hlinitopísčité sedimenty, štěrky a písky na krystalických břidlicích (ortorulách) proterozoického stáří. V pokryvu převažuje kambizem dystrická s podzolovanou varietou kambizemě.

Květena Bylinné patro je tvořeno převážně rostlinami mokrých až rašelinných luk a rostlinami, rostoucími a rozšiřujícími se podél vodních toků. Fytocenologické hodnocení zatím neproběhlo. Z chráněných druhů byly v průběhu floristického výzkumu nalezeny oměj pestrý (Aconitum variegatum), prstnatec listenatý (Dactylorhiza longebracteata) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), bledule jarní (Leucojum vernum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus). K dalším zajímavým druhům patří starček potoční (Tephroseris crispa), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a další.

Zvířena Výzkum zdejších bezobratlých je teprve v počátcích. U tůní žijí šídlo modré (Aeshna cyanea), vážka ploská (Libellula depressa) a šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula). V koridoru Divoké Orlice se vyskytuje řada zajímavých ptačích druhů, např. čáp černý (Ciconia nigra), hýl rudý (Carpodacus erythrinus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris). Žijí zde čolek horský (Triturus alpestris) a čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan ostronosý (Rana arvalis), zmije obecná (Vipera berus) a užovka obojková (Natrix natrix). V toku Divoké Orlice se nalézají střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a vranka obecná (Cottus gobio)Koncepce ochrany přírody a krajiny Královehradeckého kraje (s. 130, ve formátu .pdf)


Tento článek je licencován za podmínek GNU Free Documentation License. Používá materiál: Originální článek na Wikipedii.

..::..
Tento blog Copyright(c) Negotiator